Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

informace pro žáky prvního stupně k znovuotevření školy

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 25. 5. 2020 umožňujeme žákům prvního stupně (1. - 5.ročníku) pravidelnou docházku do školy.


Plán výuky je stanoven takto:

Pondělí až pátek: Dopolední výukový blok s přestávkami 7:50 – 11:30

Pondělí až pátek: odpolední blok POUZE pro žáky 1. a 2. ročníku 11:30 – 16:00.

Dopoledne bude probíhat výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ a projekty zahrnující obsah dalších předmětů). Dálková online výuka bude zřejmě probíhat v upravené formě – v době výuky budou „vzdálení“ žáci připojeni do třídy a budou poslouchat vyučujícího při výuce (detaily fungování vyřešíme postupně podle technických možností a množství žáků).

Žáci budou rozděleni do stálých skupin, ve kterých se budou učit a popřípadě i trávit čas odpoledne (týká se 1. a 2. ročníku). Výuka bude probíhat za těchto podmínek:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou, odchod ze školy

Před školou minimalizujte shromažďování.
Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáci vstupují individuálně (bez doprovodu) do budovy školy v čase od 7:40 do 7:50 a dodržují odstupy 2 metry. Při vstupu si vydezinfikují ruce.
Od vchodu půjdou žáci přímo do třídy na své určené místo a přezouvají se až před třídou na chodbě.
Po ukončení výuky budou žáci postupně odcházet buď na oběd nebo domů s nutností dodržovat výše zmíněná pravidla (neshromažďovat se, nosit roušku, nepohybovat se mimo určené prostory, rozestupy 2 metry).

Vstup do budovy školy a pohyb po škole

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (chodby, WC, školní jídelna, vstup do školy atd.)
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.

Žáci se pohybují pouze od vchodu po schodišti do své třídy, na WC na jejich patře, do jídelny, odpoledne do určené učebny (herny).
Na toalety budou žáci chodit ve stanovených přestávkách (dle rozpisu umístěného ve třídě a na chodbě) a jindy po dohodě s pedagogem, tak aby se na toaletách nepotkávali žáci z různých skupin. Toalety budou vybaveny dezinfekcí na ruce. Před opuštěním toalet si žáci řádně umyjí ruce 20-30 sekund tekoucí vodou a tekutým mýdlem a použijí dezinfekci.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici i ve třídě.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund tekoucí vodou a tekutým mýdlem).
Žáci budou mít určené stálé místo – svou lavici. Nesmí se přesazovat, měnit si lavice, ani lavicemi pohybovat (měnit vzdálenost lavic od sebe).
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Opatření při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti (do učebny 6.ročníku, která je vyčleněná jako karanténní místnost) a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici (Hygienická stanice v Kroměříži, Havlíčkova 792, Kroměříži, tel. 573 339 504).

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Ve dnech, kdy budou žáci ve škole mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Přihlašování na obědy řeší zákonní zástupci individuálně přes webovou aplikaci (platí stejná pravidla jako při obvyklém provozu). Dopolední svačiny nebudou během mimořádných opatření poskytovány. Stravování a pohyb ve školní jídelně se řídí zpřísněnými pravidly.
Pokrmy i nápoje vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Při stravování jsou žáci povinni dodržovat rozestupy jako ve třídě.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a použije dezinfekci na ruce.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy. Viz přiložený formulář – obsahující písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Co je potřeba nyní udělat

Zákonní zástupci žáků prvního stupně jsou povinni do 21. 5. 2020 oznámit škole (nejlépe zprávou třídnímu učiteli přes edookit), zda žáci budou docházet do školy v určených dnech na výuku za výše určených pravidel. Pokud zákonný zástupce povolí účast žáka na výuce ve škole, platí pravidla pro omlouvání nepřítomnosti podle školního řádu. Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat rodiči podepsané čestné prohlášení (ke stažení ZDE).

 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.