Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Kriteria přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ Střílky pro školní rok 2024/2025

Číslo jednací: ZSST-35-2024

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Střílky k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2023/2024

Do prvního ročníku základní školy ve Střílkách zřízené obcí Střílky se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1. Dítě s místem trvalého pobytu ve Střílkách a ve spádových obcích Zástřizly, Chvalnov – Lísky, Cetechovice. (Dle § 36 Školského zákona -561/2004 Sb. ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku).

2. Dítě z jiného školského obvodu navštěvující mateřskou školu, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Střílky, nebo je sourozenec žáka základní školy nebo dítěte mateřské školy ve Střílkách.

3. Dítě, které nesplňuje kritérium 1 a 2.

4. V případě přihlášení více dětí, které splňují kritérium 2 a 3, bude o přijetí rozhodnuto postupně losem za přítomnosti zástupce zřizovatele školy. Přednostně bude rozhodnuto o dětech podle kritéria 2 a o případném naplnění zbývajících volných míst bude obdobně rozhodnuto losem za přítomnosti zástupce zřizovatele školy.

Ve Střílkách 26.2.2024, Mgr. Martina Raiserová (ředitelka školy)

Starosta obce byl s kritérii seznámen.

Informace k přidělování registračního čísla a oznamování rozhodnutí o přijetí

Během zápisu přijímáme žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy ve správním řízení o přijetí či nepřijetí podle žádostí. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o přijetí tedy nebude zasíláno jednotlivým zástupcům, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí (jejich registračních čísel) na přístupném místě ve škole (na vchodových dveřích) a na webových stránkách školy: http://www.zsstrilky.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude přiděleno registrační číslo. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů ... Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.