Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Vize ŠKOLA PRO DĚTI 2022-2028 a strategie rozvoje

Základem naší vize je ŠKOLA PRO DĚTI, ve které je dítě - žák/žákyně  tím nejdůležitějším. Pro děti a žáky vytváříme bezpečné a všestranně podnětné prostředí a tím podporujeme jejich jedinečný rozvoj.

Na všech úrovních (žáci, rodiče, pedagogové, zaměstnanci, širší komunita školy) směřujeme k odpovědnosti, samostatnosti, komunikaci, spolupráci a respektu.

Zaměřujeme se na kvalitní proces učení a individualizaci přístupu k dětem a žákům. Uplatňujeme demokratický přístup. 

Využíváme formativní vzdělávání, hodnocení a sebehodnocení, máme promyšlený a fungující systém.

Jsme schopni zajistit plnohodnotné vzdělávání i dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (jak oslabených tak nadaných). 

Náš tým pedagogů a pedagožek se soustavně profesně rozvíjí a vzdělává.  

Vybavenost školy odráží moderní trendy ve vzdělávání.

Jsme otevřená škola, která je centrem vzdělanosti pro širokou i odbornou veřejnost. 

Náš žák / žákyně ukončuje základní vzdělávání vybaven kompetencemi, znalostmi  a  morálními hodnotami potřebnými ke kvalitnímu a zodpovědnému životu ve společnosti.

 

Strategie rozvoje 2022-2028 a cíle v jednotlivých oblastech

Dlouhodobá koncepce se opírá o vizi školy VIZE 2028 a vychází ze znalosti prostředí a reálného pohledu, kde se nyní škola nachází. Důležitými podklady jsou pravidelná setkávání s pedagogy, podklady z metodických porad, sebehodnocení a hodnocení žáků prostřednictvím volného psaní a soustavné evaluace činnosti školy. Proběhlo také anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, pedagogy a rodiči. 

Koncepce je nasměrována tak, že chceme udržet a nadále zvyšovat kvalitu vzdělávání a jednotně působit a vystupovat směrem k dětem, žákům a žákyním, zákonným zástupcům a široké veřejnosti.

Celkový rozvoj dětí a žáků podporujeme vhodnými výukovými metodami, důrazem na celkový rozvoj osobnosti a estetickým a bezpečným prostředím. Záleží nám také na spolupráci s rodiči, kterou chceme zkvalitňovat. 

Stanovené cíle pro období 2022-2028

Pedagogická oblast - Cílem je, aby se následující přístupy staly přirozenou součástí působení učitelů a učitelek na žáky a žákyně. 

 • tematická výuka a bloková výuka 
 • tandemová výuka
 • propojování ročníků a vrstevnické učení
 • plány a plánování
 • formativní učení a hodnocení, a přenášení odpovědnosti na žáky 
 • posilování gramotností a kompetencí 
 • práce s cíli a kritérii
 • švp - vyhodnocování a zpřesňování

Materiálně technická oblast - cílem je následující:

 • modernizace školní jídelny a školní kuchyně
 • modernizace prostor MŠ
 • modernizace tělocvičny
 • udržet vysoký standard IT vybavení
 • modernizace šatny
 • navýšení kapacity a s tím související stavební úpravy budovy

 

Institucionální a správní oblast -cílem je rozšiřovat spolupráci s odbornou veřejností.

 • spolupráce s NPI
 • spolupráce s SYPO
 • spolupráce s MUNI
 • kombinované vzdělávání (MŠMT)
 • spolupráce s dalšími školami a institucemi

Personální oblast - cílem je zajistit následující:

 • kvalifikovaný učitelský sbor
 • kvalifikovaný výchovný poradce
 • kvalifikovaný metodik prevence
 • pedagogové motivovaní k dalšímu vzdělávání
 • spolupráce asistentů s pedagogy

Organizační a PR oblast - cílem je následující:

 • kvalitní spolupráce a informovanost rodičů a zákonnými zástupců
 • spolupráce v rámci školy na všech úrovních (MŠ, ZŠ, družina, jídelna, nepedagogičtí zaměstnanci)
 • spolupráce s obcí a místními spolky
 • efektivnost organizace školy

Indikátory naplnění cílů pro jednotlivé oblasti

(podíleli se všichni pedagogové*pedagožky školy, vzniklo 25. a 26.8.2022 na společném pracovním výjezdu všech zaměstnanců školy)

Pedagogická oblast - Cílem je, aby se následující přístupy staly přirozenou součástí působení učitelů a učitelek na žáky a žákyně. 

 • tematická výuka a bloková výuka 
  • propojování IT-UK-OV-D-M-F
  • mimoškolní (volnočasová) aktivita - propojování ŠD a ostatních předmětů HV-VV-ČJ blok, tematické projektové dny
  • bloková výuka rozhodně ano, ale je nutná flexibilita rozvrhu
  • tematická výuka - nelze spojit všechna témata, uvítáme centrální přehled (tabule?...), pravidelná setkání za účelem vytvoření přehledu probíraných témat a návrhy, jak je propojit
 • tandemová výuka
  • zvládnutí technicky náročnějších hodin, doplňování se, inspirace, společná příprava a hodnocení
 • propojování ročníků a vrstevnické učení
  • projektové dny, vrstevnické čtení
  • 2. stupeň nebo starší si zkouší výuku nižších ročníků - výuka naopak
 • plány a plánování
  • častější schůzky metodického sdružení
  • individuální plánování pedagoga
  • vzájemná konzultace příprav - sdílené dokumenty
  • týdenní a měsíční
 • formativní učení a hodnocení, a přenášení odpovědnosti na žáky 
  • sebehodnocení žáků na konci týdne
  • dramatická výchova - přenášení odpovědnosti
  • žáci se postupně učí hodnotit se vzájemně dle kritérií, přijímat a dávat zpětnou vazbu dle cílů
 • posilování gramotností a kompetencí 
  • doučování = vrstevnické učení
 • práce s cíli a kritérii
  • žáci si někdy tvoří vlastní cíle, jichž chtějí dosáhnout - postupné přidávání cílů a následné prohlubování práce s kritérii
 • švp - vyhodnocování a zpřesňování

Materiálně technická oblast - cílem je následující:

 • modernizace školní jídelny a školní kuchyně
  • jak řešit polité stoly?
  • ideálně následovat barevnost jako u chodeb
  • nové židle a interiérové vybavení
 • modernizace prostor MŠ
  • pokusit se dosáhnout kvalit nově zrekonstruované třídy Vlčat
  • zmodernizovat chodby, podlahy
 • modernizace tělocvičny
  • dobrá by byla nová funkční vzduchotechnika a technické zázemí (dveře, nářaďovna, sprchy, WC)
  • náhrada poničeného nářadí
 • udržet vysoký standard IT vybavení
  • aby se mohlo v ideálně pětiletých intervalech obnovovat zařízení jak žákovské, tak pedagogické, je nutné získávat granty či sponzory
  • vybavení pro každého pedagoga, telefon do druhé družiny
 • modernizace šatny
  • vhodné by byly skříňky, zamykání na kód (kódy k dispozici u třídního učitele a v kanceláři školy)
 • navýšení kapacity a s tím související stavební úpravy budovy
  • dětí je jak máku a místa čím dál méně
  • stavět, budovat
  • řešení by mohla být louka za školou, oddělit družinu do budovy OÚ
  • zpět k bylinkám na chodbách, vybavení na zahrady (rýče, zahradní domek na nářadí), vaky, polštáře, dokončit sezení na chodbách - místo pro relaxInstitucionální a správní oblast -cílem je rozšiřovat spolupráci s odbornou veřejností.

 • spolupráce s NPI
 • spolupráce s SYPO
 • spolupráce s MUNI
 • kombinované vzdělávání (MŠMT)
 • spolupráce s dalšími školami a institucemi

Personální oblast - cílem je zajistit následující:

 • kvalifikovaný učitelský sbor
 • kvalifikovaný výchovný poradce
 • kvalifikovaný metodik prevence
 • pedagogové motivovaní k dalšímu vzdělávání
  • dle osobní domluvy, dobrovolnosti a vlastního výběru
 • spolupráce asistentů s pedagogy
  • samostudium, samostudium empirických šetření v mé oblasti
  • průběžné DVPP
  • hsopitace, náslechy, konkrétní zpětná vazba, ucelená hospitace, nejen na krátkou dobu
  • sdílení dobré praxe i z jiných škol, tandemy
  • sledování aktualit MŠMT, ČŠI, SYPO…=> uč. sbor, výchovný poradce, metodik prevence
  • možnost výběru témat vycházejících z praxe
  • eTwinning, spolupráce se zahraničními školami
  • pravidelný společný čas setkávání nejen asistentů s učiteli, prostor a zázemí setkání, společné plánování v klidu
  • školení pedagogů - podobné akce jako tato
  • více prostoru pro vzájemnou domluvu

Organizační a PR oblast - cílem je následující:

 • kvalitní spolupráce a informovanost rodičů a zákonnými zástupců
  • Edookit, email, telefonicky, osobní setkání - triády, konzultační hodiny, sociální sítě, webové stránky, dny otevřených dveří, otevřené hodiny pro rodiče, spolupráce s rodiči v jejich oborech (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ - ochutnávka), spolupráce - trhy, hody, vrstevnické učení, spolupráce s obecní knihovnou, besedy, předčítání, spolupráce s ochotnickými spolky atd., divadlo, fotbal, firmy, tradice
  • generační spolupráce s pamětníky obce a okolí, využívání společných prostorů obce
  • environmentální výchova v rámci projektu “Ukliďme Česko”, “Den Země”
  • programy k různým výročím, valným hromadám, hasiči, společenské akce pro širokou veřejnost
 • spolupráce v rámci školy na všech úrovních (MŠ, ZŠ, družina, jídelna, nepedagogičtí zaměstnanci)
  • má ambice fungovat, ale ještě k tomu něco chybí
  • automatizace co, kdy, kde jak...
 • spolupráce s obcí a místními spolky
  • zdá se nám dostačující, případná potřeba o bližší spolupráci je věcí diskuze
  • nabídka spolupráce - poznávání historie obce - kronika?
 • efektivnost organizace školy
  • dostatek prostoru pro zažehlení nových metod, které ještě neumíme
  • stabilizace pedagogického sboru
  • včasná informovanost i písemně, více způsoby
  • najít veřejný prostor projektů, výtvarných prací, pomalovat “zeď”
  • kulturní akce, která by pomohla propagaci školy

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.