Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Naše cesta za poznáním aneb putování prima světem - školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Naše cesta za poznáním aneb putování prima světem

ŠVP PV je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a jeho základním východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.: 32 405 /2004-22.

Plně respektuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

Číst dál...

Školní řád mateřské školy

Školní řád – Mateřská škola

čl. 1

Základní ustanovení

V souladu s Úmluvou o právech dítěte; zákonem č. 561/200/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 S., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vnitřními předpisy školy vydávám tento školní řád:

Zveřejněné údaje o škole:

 • Základní škola a Mateřská škola Střílky, okres Kroměříž, příspěvková organizace
 • Identifikátor zařízení: 600117995
 • Adresa školy: Koryčanská 47, 768 04 Střílky
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 70980489
 • Telefon: 573 375 080
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Zřizovatel: Obec Střílky
 • : 573 375 087
 • Ředitelka: Mgr. Martina Raiserová

čl. 2

Zásady a cíle vzdělávání

 Obecné zásady a cíle vzdělávání upravuje § 2 školského zákona, cíle předškolního vzdělávání upravuje § 33 školského zákona a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j.: 32 405 /2004-22.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem: „ Naše cesta za poznáním aneb na procházce prima světem.“

čl. 3

Práva dětí

Úmluva o právech dítěte: Dítě má právo na:

 • život; život v míru a přátelství; život v bezpečí; život bez hladu; život v rodině se svými rodiči;
 • své státní občanství; na vlastní jméno; mluvit jazykem svých rodičů; rovný přístup z hlediska rasy, pohlaví, barvy pleti;
 • na ochranu před násilím a špatným zacházením; na pomoc v nemoci; právo na svůj vlastní názor; na svůj životní prostor; mít své kamarády;
 • učit se a vzdělávat se; na rozvíjení svých zájmů a nadání; právo hrát si.

Všichni zaměstnanci plně respektují a dodržují práva dítěte daná „Úmluvou o právech dítěte“.

Dítě má právo na:

 • vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na informace a poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

čl. 4

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, vedoucí učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu školy učitelce nebo ředitelce školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy
 • na informace a poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 • Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Děti mohou do mateřské školy přicházet kdykoliv během dne dle potřeby rodiny (po předchozí domluvě a jsou-li předem přihlášeny).
 • Zástupci jsou povinni předat osobně dítě učitelce, teprve potom mohou opustit mateřskou školu.
 • Zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 • Zástupci jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na zástupce, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

čl. 5

Pravidla vzájemných vztahů mezi zákonným zástupcem dítěte a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkem

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami, s cílem vyvíjet a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Zákonní zástupci mají právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou, vždy po předchozí domluvě termínu.

Dle zájmu zákonných zástupců zajistíme různorodý poradenský servis.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

Učitelky se při nevyzvednutí dítěte z mateřské školy řídí obecně platnými předpisy.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

čl. 6

Organizace předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do šesti let. Mateřská škola se organizačně člení na třídy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin nepřetržitého pobytu v mateřské škole (doporučený příchod nejpozději v 8:00). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

Podmínky uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání:

Pokud se dítě nedostaví do mateřské školy, jsou zákonní zástupci povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, a to telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy pak písemně v docházkovém sešitě s uvedením důvodu absence (možno doložit potvrzení). Omluvenky budou evidovány pro případ stálé kontroly předškolního vzdělávání jednotlivých dětí.

Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak musí učinit do 3 dnů od vyžádání.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: (§ 34 školského zákona)

Zástupci dětí mohou podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném časovém období v prvních čtrnácti dnech měsíce května. Přesné datum a hodinu zápisu sdělí ředitelka školy, prostřednictvím místního rozhlasu a písemně na informační tabuli v mateřské škole.

Děti budou přijímány v souladu s předem stanovenými kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Střílky. (příloha č. 1)

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

V průběhu školního roku budou děti do mateřské školy přijímány jen výjimečně, bude-li volná kapacita školy.

Na evidenčním listu dítěte si zákonný zástupce nechá potvrdil lékařem, že je dítě způsobilé k docházce do mateřské školy a jsou dodrženy podmínky § 50 z. č. 258/2000 Sb. (předepsaná očkování).

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka písemné rozhodnutí a prokazatelným způsobem je doručí zákonnému zástupci dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání

V ustanovení § 34a zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno povinné předškolní vzdělávání. Dále znění § 34b školského zákona připouští individuální vzdělávání jako jeden ze způsobů plnění předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce má povinnost dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání. Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání nelze vzájemně kombinovat. Rovněž v případě udělení odkladu povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pro své dítě zvolit kterýkoli ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání uvedených v § 34a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte písemně je povinen svůj záměr vzdělávat své dítě individuálně po převažující část roku (nadpoloviční počet dnů školního roku) oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, oznámí to písemně řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčká do doručení oznámení řediteli. V tomto případě začíná individuální vzdělávání dnem, který následuje po dni, kdy bylo oznámení o volbě individuálního vzdělávání doručeno mateřské škole.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitel školy po obdržení oznámení o individuálním vzdělávání seznámí zákonného zástupce s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno.  K tomu se doporučuje využít Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, konkretizované očekávané výstupy, Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a Školní vzdělávací program. Mateřská škola pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Termín a způsob ověřování je podle ustanovení § 34b, odst. 3 školského zákona stanoven na třetí týden v měsíci listopadu.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví na ověřování v předem domluveném ani náhradním termínu, ředitel školy ukončí individuální vzdělávání a dítě neprodleně zahájí docházku do mateřské školy. V tomto případě už není možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje vzniklé při individuálním vzdělávání hradí zákonný zástupce. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami hradí nutné kompenzační pomůcky (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných) stát.

Ukončení předškolního vzdělávání: (§ 35 školského zákona)

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Předškolní vzdělávání nelze ukončit z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

čl. 7

Provoz a vnitřní režim školy

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem.

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6:30 do 16:30 hodin.

Děti přichází do MŠ zpravidla v době od 6:30 do 8:00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě ve výjimečných případech do mateřské školy i později, dítě ale musí být předem přihlášeno, a to i na stravování. Děti, které nejsou přihlášeny k obědu, si musí zákonní zástupci vyzvednout do 11:30 hodin.

Rozcházení dětí domů po obědě je možno pro třídu Začít spolu v době od 12.00 do 12:30 hodin a pro třídu  Montessori v době od 12:30 do 13.00 hodin. Odpoledne je pak možno vyzvednout děti v době od 14.30 do 16.30 hodin. Potřebují-li zákonní zástupci vyzvednout dítě mimo tuto dobu, předem to oznámí učitelce. Rodič je však povinen vyzvednout si své dítě nejpozději v 16:30 hodin, kdy končí provozní doba mateřské školy.

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. V případě porušení tohoto ustanovení bude sepsán záznam. Po třech opakujících se záznamech, jde již o vážné porušování školního řádu, který může být důvodem k vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

Při příchodu nového dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, kdy se mohou zákonní zástupci s  učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.

Provoz mateřské školy bývá přerušen v době prázdnin, na základě Směrnice o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

Každodenní činnosti jsou stanoveny denním organizačním řádem:

Třída Montessori

6:30 – 8:30 scházení dětí, spontánní hra a činnosti

8:30 -10:00 ranní cvičení, hlavní Montessori blok, činnost na elipse

8:30 – 9:30 průběžná svačina

10:00 – 11:30 pobyt venku

11.30 – 12:00 osobní hygiena, příprava stolování

12:00 – 12:30 oběd, osobní hygiena, odchod dětí s půldenní docházkou

12:30 – 14:00 os. Hygiena, odpočinek, klidová činnost, přípravka předškoláků

14:00 – 14:30 odpolední svačina

14:30 – 16:30 odpolední program (spontánní hra, výtvarné a hudební činnosti, pobyt venku)

Třída Začít spolu

6:30 – 9:00 volná hra

8:15 – 9:00 průběžná svačina

9:00 – 9:15 ranní kruh

9:15 – 10:00 činnosti v centrech aktivit + reflexe

10:00 – 11:30 pobyt venku

11:30 – 12:00 oběd

12:00 – 12:30 příprava na odpočinek

12:30 – 14:00 odpočinek

14:00 – 14:30 odpolední svačina

14:30 – 16:30 odpolední aktivity, volná hra

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole:

 • Měsíční výši úplaty stanovuje ředitelka školy. Vždy k 1. 9. je aktualizována a k 30. 6. předcházejícího školního roku zveřejněna na informační tabuli v mateřské škole.
 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte buď v hotovosti v kanceláři učitelky mateřské školy, nebo bezhotovostním převodem, na bankovní účet mateřské školy č.: 27-5995760237/0100. O tomto způsobu platby informuje zákonný zástupce dítěte učitelku mateřské školy a při platbě uvede do zprávy pro příjemce příjmení a jméno dítěte. Úplata za příslušný kalendářní měsíc se platí zálohově na měsíc nebo i více měsíců předem.

 

Organizace, způsob, podmínky a úhrada školního stravování

 • Školní stravování dětí je zajištěno školní kuchyní při ZŠ a MŠ Střílky. Veškeré záležitosti týkající se školního stravování projednává zástupce dítěte s vedoucí školní jídelny a učitelkou MŠ.
 • Strava je přepravována výtahem přímo z kuchyně školní jídelny do prostor mateřské
  školy.
 • Oběd vydává dětem kuchařka ve třídě Začít spolu v časovém rozmezí od 11.30 do 12.00 hodin, v Montessori třídě pak od 12:00 do 12:30 hod.
 • Výdej přesnídávek a odpoledních svačin je prováděn v době stanovené denním organizačním řádem. Děti mají možnost určit si velikost porcí. Porci si samy vybírají a ukládají na talíř. Děti do jídla nenutíme.
 • Přihlašování dětí ke stravování je možné ve třech variantách:
 • pouze na dopolední svačinku (rodič si dítě vyzvedne do 11. 45 hodin)
 • na dopolední svačinu a oběd
 • na celodenní stravu

Odhlašování dětí:

 • Zákonní zástupci odhlašují dítě ze stravování den předem do 14.00 hodin jednou z možností:
  telefonicky (573 375 022),
  • přes internet pomocí přihlašovacích údajů (viz. zsstrilky.cz – objednávkový systém)
  • nebo el poštou na e-mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • .V případě prvního dne nemoci lze zcela výjimečně odhlásit dítě ze stravování telefonicky do 7:00 hodin příslušného dne nebo mají je možno odebrat oběd ve školní jídelně do jídlonosiče v době od 10.50 do 11.10 hodin. Po nemoci je nutno dítě opět přihlásit.
 • Pokud zákonní zástupci dítěti oběd řádně neodhlásí, účtuje se jako vyexpedovaný.
 • Výši úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o školním stravování.
  Výživové a finanční normy jsou upraveny podle věku strávníka.
  V případě navýšení cen potravin má školní jídelna právo reagovat na tuto skutečnost zvýšením cen za stravné. O této skutečnosti jsou strávníci s dostatečným předstihem informováni.
 • Stravu hradí zákonní zástupci dětí vždy zálohově, přeplatky se vracejí v červenci nebo na požádání. Stravné na měsíc září, říjen je nutné uhradit do 20. 9. 2019 na účet školy 27 – 5995860297/0100, k. s. 0308., VS je evidenční číslo, zpráva pro příjemce pak jméno a příjmení.

 

 • Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat. Možnost ověření stavu účtu je pomocí přihlašovacích údajů na stránkách školy v záložce Jídelna – objednávkový systém iCanteen nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny 573 375 022.
 • Částka na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku a účet se ruší při ukončení stravování. Při každé objednávce se z účtu odečítají peníze dle kategorií strávníků.
 • Přihlásit a odhlásit oběd je nutné podle daných pravidel v odstavci č. 4.

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Pitný režim

Měsíční záloha

3 – 6 let

10,-

19,-

7,-

3,-

780,-

 

         

starší 6 ti let

11,-

21,-

7,-

3,-

840,-

Kdo nebude mít zaplaceno stravné na příslušný měsíc, bude odhlášen ze stravování do té doby, než stravu zaplatí nebo předloží doklad o zaplacení.

čl. 8

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Bezpečnost a ochranu zdraví ve školách upravuje § 29 školského zákona:

1) Školy jsou povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2) Školy zajišťují bezpečnost a ochranu dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) školy jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při činnostech uvedených v odst. 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Péči o zdraví a bezpečnost dětí upravuje § 5 vyhl. č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 1. 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

        3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 1. v odst. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 2. v odst. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

4) Při zvýšeném počtu dětí podle odst. 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Účastní-li se rodiče školního výletu, stvrdí svým podpisem, že v průběhu školního výletu dětí mateřské školy plně přebírají odpovědnost za sebe i za své dítě.

Pokud bude pověření zákonného zástupce dítěte k odvádění dítěte z mateřské školy trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a pověření je platné na jeden školní rok nebo do doby zrušení pověření zákonným zástupcem.

Budova mateřské školy se k zajištění bezpečnosti dětí zamyká, a to vždy v době od 7:30 do 16:00. Kdokoliv přijde do mateřské školy v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

Součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP) naší mateřské školy je program prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů. Tento program naplňujeme důslednou realizací záměrů vzdělávacího obsahu ŠVP, ve kterém jsme využily program Mateřská škola podporující zdraví.

V zahradě a budově mateřské školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek.

Dítě v mateřské škole potřebuje:

 • papuče vhodné velikosti (dostatečně velké, aby bylo dítě schopno obouvat se samostatně, kvůli bezpečnosti nedoporučujeme nazouváky)

pyžamo, polštářek, eventuálně malého plyšáka na spaní

 • pohodlné oblečení pro pobyt ve školce,
 • oblečení a obuv pro pobyt venku
 • pláštěnku nebo jiné nepromokavé oblečení a gumáky
 • oblečení a obuv se světlou podrážkou pro pobyt v tělocvičně
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, triko)
  • Veškeré oblečení musí být podepsané

 

 • kartáček na zuby, pasta, kelímek
 • 2x balení papírových kapesníků
 • vlastní lahev pro pobyt venku, vlastní hrnek

Předškoláci potřebují navíc:

 • pouzdro, široké trojhranné pastelky, 2x trojhranná tužka č. 1, tuhé lepidlo, strouhátko
 • dětem je doporučeno nenosit do mateřské školy drahé předměty (např. drahé hračky, mobilní telefony, předměty z drahých kovů apod.), učitelky za jejich ztrátu či poškození nenesou zodpovědnost.

čl. 9

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a vybavením školy. Od dětí vyžadujeme, aby hračky a vybavení školy úmyslně neničily.

Děti jsou upozorňovány na to, aby neodnášely hračky, ani jejich součásti z mateřské školy.

Se školním řádem byli zákonní zástupci žáků seznámeni dne:  4. 9. 2019

Denisa Nezdařilová                                                   Mgr. Martina Raiserová

vedoucí  učitelka MŠ                                                ředitelka ZŠ a MŠ Střílky

Organizace a provoz mateřské školy

Počet zapsaných dětí: 33

Počet tříd: 2 třídy s celodenním provozem

Provoz: denně od 6:30 do 16:30 hodin.

Provoz mateřské školy bude uzavřen ve dnech státních svátků, o vánočních prázdninách a v době hlavních prázdnin (o délce uzavření provozu rozhodne, podle zájmu rodičů, ředitelka mateřské školy na základě Směrnice o omezení a uzavření provozu a po dohodě se zřizovatelem).

Číst dál...

Desatero pro rodiče předškoláků

     V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Číst dál...

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.