Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí do mateřské školy 

Kritéria, dle kterých postupuje ředitelka ZŠ a MŠ překročí-li počet podaných žádostí kapacitu MŠ: 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 55 dětí.

 

1. Přednostně přijme dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, které dosáhne k 31.8. školního roku, pro který je zápis pořádán, věku pěti let a jeho trvalé bydliště je ve spádové oblasti MŠ.

 

2. Dítě, které dosáhne k 31. 8. školního roku, pro který je zápis pořádán, věku tří let a více a jeho trvalé bydliště je ve spádovém obvodu MŠ.

 

3. Dítě, které dosáhne k 31. 8. školního roku, pro který je zápis pořádán, věku tří let věku a více a jeho trvalé bydliště není ve spádovém obvodu MŠ.

 

V rámci jednotlivých kritérií bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost) společně s následujícími doplňkovými kritérii: 

 

1. Dítě je přihlášeno na celodenní pobyt

 

2. Dítě má sourozence v mateřské nebo základní škole.

 

 

 

Směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a k plnění povinnosti předškolní docházky (kapacita MŠ je 55 dětí)

Vypracovala: Mgr. Martina Raiserová, ředitelka školy

Schválila: Mgr. Martina Raiserová, ředitelka školy

Nabývá platnosti dne: 19.4.2023

Nabývá účinnosti dne: 19.4.2023

Skartační a spis. znak: V5/1.2.7.

Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu. Změny v opatření jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

  

1. Obecná kritéria:

a) K předškolnímu vzdělávání budou v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. 

b) S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku). Podrobnější informace k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou obsaženy ve Školním řádu MŠ.

c) Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. školního roku, pro který je zápis pořádán, a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o  předškolním vzdělávání v platném znění.

d) Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém. 

e) Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

f) Seznam nově přijatých dětí zveřejní ředitelka školy pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném po dobu 15 dní. 

g) Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

h) Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se nevztahuje na děti v posledním roce předškolního vzdělávání, pro které je předškolní vzdělávání v souladu s § 34a odst. 1 školského zákona povinné. 

i) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

2. Spádovost naší MŠ:

K naší mateřské škole jsou přiděleny spádové obce Cetechovice, Chvalnov – Lísky, Zástřizly.

3. Kritéria, dle kterých postupuje ředitelka ZŠ a MŠ překročí-li počet podaných žádostí kapacitu MŠ: 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 55 dětí.

1. Přednostně přijme dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, které dosáhne k 31.8. školního roku, pro který je zápis pořádán, věku pěti let a jeho trvalé bydliště je ve spádové oblasti MŠ.

2. Dítě, které dosáhne k 31. 8. školního roku, pro který je zápis pořádán, věku tří let a více a jeho trvalé bydliště je ve spádovém obvodu MŠ.

3. Dítě, které dosáhne k 31. 8. školního roku, pro který je zápis pořádán, věku tří let věku a více a jeho trvalé bydliště není ve spádovém obvodu MŠ.

 

V rámci jednotlivých kritérií bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost) společně s následujícími doplňkovými kritérii: 

1. Dítě je přihlášeno na celodenní pobyt

2. Dítě má sourozence v mateřské nebo základní škole.

 

4. Postup při podání žádosti o přijetí dítěte: 

a) Termín zápisu a termín vyzvednutí žádosti o přijetí budou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny, a to na místě veřejně přístupném. 

b) Zákonný zástupce dítěte je povinen u zápisu předložit rodný list dítěte, občanský průkaz k ověření bydliště, vyplněnou žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení od pediatra, u cizinců potvrzení o povolení k pobytu.

c) Žádost bude zaevidovaná pod registračním číslem, které bude současně předáno zákonnému zástupci. Součástí registračního čísla budou informace o způsobu a termínu zveřejnění pořadníku přijetí dětí a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

 Mgr. Martina Raiserová

 ředitelka ZŠ a MŠ   

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.