Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Kriteria pro přijetí do mateřské školy

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka mateřské školy. Ta také stanoví kritéria pro přijetí.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ze zákona budou upřednostněny děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona – od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí (ustanovení § 179 odst. 2 školského zákona). Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok. K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitelky mateřské školy a vytvoření odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.  

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let a je bezplatné.

Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo (ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona). Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dostupné zde: https://www.mzcr.cz/obsah/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_3673_5.html), tak očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné (zjednodušeně tedy starší 5 let), což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku. Ostatní děti musí očkování doložit, ledaže nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo jsou proti nákaze imunní. Pro bližší informace se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-pro-media-a-novinare_12314_1.html.

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.