Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Směrnice o stanovení úplaty za vzdělávání v mateřské škole

S účinností od 1. 9. 2019 vstupuje v platnost směrnice o stanovení úplaty v mateřské škole v tomto znění a k 1.9.2020 vstupuje v platnost dodatek ke směrnici o stanovení úplaty v MŠ. 


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvková organizace, na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:


1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole /dále jen „úplata“/, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

2. Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v hotovosti nebo trvalým příkazem v bance. V poslednímročníku MŠ se děti vzdělávají bezplatně. Výše uvedené ustanovení se vztahuje na děti bez zdravotního postižení navštěvující MŠ zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

 

3. Základní částka úplaty (ve znění Dodatku ke směrnici o stanovení úplaty v MŠ z 1.9.2020)

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem činí 250 Kč /dvěstěpadesátkorun/ na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.

4. Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude dle § 6 odst. 5, vyhl. 43/2006 /zákonný zástupce dítěte, který :
a) pobírá opakující dávku pomoci v hmotné nouzi
b) pobírá sociální příplatek,
c) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

5. Prominutí úplaty

Na základě ustanovení §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. může ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti prominout úplatu za předškolní vzdělávání v případě dětí, které nedocházely do mateřské školy ani 1 den v kalendářním měsíci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů.

6. Úplata v případě přerušení provozu

V době přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se úplata stanovená v bodě 3. a 4. této směrnice krátí v poměru odpovídajícím počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

7. Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud se ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonnými zástupci dítěte jinak. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
Plátce může uhradit úplatu bezhotovostním způsobem na účet ZŠ a MŠ Střílky, který je veden u Komerční banky : 27-5995760237/0100. Pro identifikaci platby je nutno uvést variabilní symbol, který bude přidělen v kanceláři školy.
V hotovosti je možno provést úhradu v kanceláři školy u Ing. Evy Šušlíkové v době provozu školy nebo po telefonické dohodě.

8. Závěr

a) Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.(zák.561/2004 Sb., Školský zákon, §35, odst.1d).
b) Stanovení základní částky úplaty pro další školní roky bude řešeno formou dodatku k této směrnici.

 

Ve Střílkách dne 10.5.2019 a dodatek dne 1.9.2020

Mgr. Martina Raiserová
ředitelka školy

 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.