Copyright 2021 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Naše cesta za poznáním aneb putování prima světem - školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Naše cesta za poznáním aneb putování prima světem

ŠVP PV je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a jeho základním východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.: 32 405 /2004-22.

Plně respektuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

Školní vzdělávací program je závazný od 1. září 2019

Pedagogickou radou projednáno dne: 26.srpna.2019

Program byl zpracován tak, aby byl flexibilní a využitelný v delším časovém horizontu.

 

Identifikační údaje

Název školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program Naše cesta za poznáním aneb putování prima světem

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

Součástí ZŠ je MŠ (dvoutřídní)

Adresa školy: Koryčanská 47, 768 04 Střílky

Právní forma: příspěvková organizace

 

Identifikátor zařízení: 600117995

IČO: 70980489

Ředitelka: Mgr. Martina Raiserová

Vedoucí učitelka: Denisa Nezdařilová

 

Kontakty: Tel:+420 573 375 080

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.zsstrilky.cz

 

Zřizovatel: Obec Střílky

Právní forma: obec

Adresa: Koryčanská 47, 768 04 Střílky

Telefon: +420 573 375 012

Kontakty email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.obecstrilky.cz

 

Platnost školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je vydán na základě zmocnění v§4 odst. 3) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Školní vzdělávací program v platném znění byl projednán a schválen Pedagogickou radou

Dne: 26. srpna 2019

Koordinátor zpracování ŠVP PV: Denisa Nezdařilová

Na vzniku ŠVP PV se podílely ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ.

 

Podmínky předškolního vzdělávání

Základní podmínky předškolního vzdělávání jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami:

 • Školský zákon, zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláška o předškolním vzdělávání,
 • vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,
 • vyhláška o poskytování preventivních a poradenských služeb ve školství a typech školských poradenských zařízení,
 • vyhláška o školním stravování,
 • vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízení,
 • vyhláška o odborné pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací činnosti a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,
 • vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • vyhláška o organizaci školního roku, popř. další související předpisy

Věcné (materiální podmínky)

V mateřské škole jsou dvě třídy s maximální kapacitou 55 dětí. Obě třídy jsou vybaveny zdravotně nezávadným, bezpečným dětským nábytkem, velikostně přizpůsobeným výšce dětí. Otevřený systém skříněk a polic umožňuje dětem snadnou dostupnost hraček a didaktických pomůcek. Třída s montessori programem je navíc vybavena speciálními montessori hračkami, které jsou v policích uspořádány podle jednotlivých oblastí vzdělávání. Děti zde mají možnost využívat jak malých stolků pro individuální činnost jednotlivců, tak větších stolů pro vzájemné setkávání a kooperaci. V této třídě se také nachází prostor pro cvičení koncentrace a ticha - tzv.elipsa.

Mateřská škola má kvalitní hygienické zázemí pro děti i zaměstnance (šatny, umývárny, WC). K pohybovým aktivitám je dětem umožněno využívat tělocvičnu ZŠ a prostornou školní zahradu.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, vlhkost vzduchu, teplota, osvětlení, hlučnost). Ředitelka a pedagogičtí pracovníci zabezpečují dětem podle vnitřních pravidel bezpečný pobyt v mateřské škole i při mimoškolních akcích.

Podmínky psychosociální

Pedagogové i ostatní pracovníci MŠ spolupracují na vytváření bezpečného, neohrožujícího prostředí pro děti. Dodržují komunikační zásady a styly: vyjadřování empatie a podpora důvěry ve vlastní schopnosti (odpovědnost za sebe), kladení otevřených otázek, aktivní naslouchání. Respektují individuální potřeby a zájmy dětí. Umožňují jim volbu činností, podporují jejich tvořivost. Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, ale také ke spolupráci mezi sebou navzájem. Je jim umožněno podílet se na tvorbě pravidel, která budou dodržovat. Pravidla jsou jasná, jednoduchá, srozumitelná – snaha o to, abychom byli všichni kamarádi, kteří si navzájem pomáhají, hrají, spolupracují, společně se radují, zároveň se umí omluvit, vyjádřit lítost nad neuváženým činem. Pedagog nenásilně ovlivňuje sociální klima ve třídě a tím se snaží vyloučit jakékoliv patologické jevy, náznaky šikany. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje důvěra, tolerance a ohleduplnost. Jsou povzbuzovány k samostatnému rozhodování a řešení konfliktů. Děti mají rovnocenné postavení, přesto je zvláštní pozornost věnována dětem ze znevýhodněného prostředí, handicapovaným či dětem s odkladem školní docházky.

Stravování a životospráva dětí

Mateřská škola Střílky vychovává děti ke zdravému životnímu stylu. Poskytuje svačiny i obědy respektující zásady zdravé výživy. Dbá se na vyrovnané složení jídelníčku, dostatek ovoce a zeleniny, omezování množství cukru a soli v pokrmech, dodržování pitného režimu. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány příslušné intervaly. Děti jsou vedeny k samostatnosti při přípravě stolování, mazání pomazánky na pečivo, nalévání polévky z polévkové mísy, nápoje do skleničky apod. Děti nejsou do jídla nuceny. V průběhu dne jsou do programu pravidelně zařazovány pohybové chvilky. Dbají na správné provedení cviků. Pohybové aktivity nejsou nikdy zařazovány bezprostředně po jídle. Pobyt v tělocvičně je pak dětem umožněn jednou týdně. Minimálně jednu hodinu denně tráví na školní zahradě či v přírodě. Délka pobytu venku je odvislá od aktuálních klimatických podmínek. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které neodchází po obědě, relaxují na lůžku minimálně 30 minut. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidný program na místo odpočinku na lůžku. Děti nejsou v žádném případě do spaní nuceny. Formou činnostního učení pedagogové seznamují děti s poznatky o těle, zdraví a nemoci, hygieně, výživě, osobní svobodě a hodnotách, bezpečné komunikaci, absenci úrazů, významu fyzických aktivit,…Pedagogové trvalým každodenním vedením upevňují hygienické návyky dětí, včetně čištění zubů, respektují fyziologické potřeby (WC, pohyb, odpočinek, únavová křivka, potřebu být sám, neúčast,…)

 

Organizace chodu mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin

Denní režim mateřské školy je uspořádán tak, aby vyhovoval dětem, pedagogům a v neposlední řadě vycházel vstříc i rodičům. Začátek školního roku je vyčleněn pro individuální adaptační režim nových dětí. Ten pak může probíhat podle potřeb dítěte po nějakou dobu i s možnou přítomností rodiče v mateřské škole. Během školního roku jsou pak edukační činnosti pro děti připravovány tak, aby vyhovovaly jejich individuálním zájmům a možnostem, podněcovaly je k vlastní aktivitě a experimentování a probouzely v dětech touhu a chuť dozvídat se nové věci. Přiměřená doba je ale vyčleněna i na spontánní hru a její dokončení. V denním programu je pamatováno také na čas pro pohybové aktivity, relaxaci a spánek. Za všech okolností je dbáno na respektování individuálních potřeb dítěte.

Ve třídě s Montessori programem je způsob organizace výchovně-vzdělávací práce přímo zakotven v systému Montessori pedagogiky. Denní program umožňuje reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. Je zde vyvážené nastavení volnosti, zábavy a řízené činnosti. Pravidla jsou předem známá, jasná, jednoduchá a srozumitelná všem dětem. Při řízených činnostech jsou ve třídě dva pedagogové, kteří si vzájemně vypomáhají a přizpůsobují činnosti schopnostem a věku dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí. Ve třídě je vyvážená kombinace vzdělávacích pomůcek, hraček, knížek a stavebnic, které jsou přehledně uspořádány. Děti mají stálý přístup k pomůckám a aktivitám s vodou, sypkým materiálem, plastelínou. Mají možnost kdykoliv trénovat přesýpání, přelévání, strouhání, šlehání, krájení, stříhání, zametání, utírání… Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentům. Elipsa – je matematický pojem, ale v MŠ se využívá také k setkávání. Scházení na elipse probíhá v pravidelnou dobu, zde si všichni uvědomí přítomnost ostatních. Je to také místo pro zabývání se společným tématem. Začíná se formou klidového cvičení, kdy děti obcházejí elipsu v pomalém soustředěném tempu. V ruce nesou předmět, který si po obejití elipsy podávají dál.  Pokračuje se probráním zvoleného tématu, děti se dozvídají nové poznatky, ujasňují si pravidla, představují se ukázky, nové pomůcky atd.  Děti nejsou nuceny se zúčastnit, jsou však motivovány k společnému propojení. Ve třídě je spousta pokojových květin, o které se děti pečují. Součástí třídy je také klec se zakrslým králíčkem, o kterého se děti starají. Do budoucna plánujeme také založení akvária s rybičkami.  Zahrada je místem, kde se děti mohou vydovádět, vykřičet a kde se setkávají s kamarády z druhé třídy.

Denní režim pro třídu Vlčata s Montessori programem

6:30 - 8:30 scházení dětí, spontánní hry a činnosti s Montessori a didaktickými pomůckami a hračkami, volná hra, hudební a pohybové chvilky, rozcvička….

8:30 -10:00 pokrčování v rozpracovaných činnostech, didaktických či výtvarných, Elipsa (řízená činnost)

8:30 -  9:30 průběžná svačina

10:00 -11:45 pobyt venku

11:45 -12:00 osobní hygiena, příprava stolování

12:00 -12:30 oběd, osobní hygiena, odchod dětí s půldenní docházkou

12:30 -14:00 os. hygiena, odpočinek, klidová činnost, přípravka předškoláků

14:00 -14:30 odpolední svačina

14:30 -16:30 odpolední program (činnost s Montessori hračkami, výtvarné a hudební činnosti, pobyt venku)

Denní režim pro třídu Slůňata

6:30 – 9:00 volná hra

8:15 – 9:00 průběžná svačina

9:00 – 9:15 ranní kruh

9:15 – 10:00 činnosti v centrech aktivit + reflexe

10:00 – 11:30 pobyt venku

11:30 – 12:00 oběd

12:00 – 12:30 příprava na odpočinek

12:30 – 14:00 odpočinek

14:00 – 14:30 odpolední svačina

14:30 – 16:30 odpolední aktivity, volná hra

 

Řízení mateřské školy

Řízením je pověřena ředitelka MŠ a ZŠ Střílky Mgr. Martina Raiserová. Zástupce ředitele je Mgr. Michal Prchlík. Vedoucí učitelka je Denisa Nezdařilová.  Kompetence všech zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Povinnosti a zodpovědnost ředitelky je dána Školským zákonem § 164. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči a podporuje jejich zapojování do aktivit školy. Informovanost rodičů je zajištěna formou informačních tabulí v šatnách, individuálními rozhovory, scházením se na třídních schůzkách a na besídkách, prostřednictvím webových stránek. Ředitelka školy pozitivně motivuje své kolegy/ně, navozuje přátelskou atmosféru, pocit vzájemné důvěry a tolerance. Společně dochází k rozhodování o měsíčních plánech a akcích školy. Na tvorbě ŠVP PV se podílí celý pedagogický kolektiv. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ.

Personální a pedagogické zajištění

Personální obsazení

Pracovní tým mateřské školy tvoří 6 členů včetně ředitelky školy. Je dbáno na to, aby všichni pedagogové splňovali kvalifikační předpoklady pro předškolní vzdělávání. Některé učitelky si pedagogické vzdělání momentálně doplňují. Pedagožky ve třídě s Montessori programem prošly akreditovanými kurzy MŠMT, kde získaly osvědčení pro možnost vzdělávání dětí Montessori pedagogikou. Učitelky jsou podporovány v dalším sebevzdělávání, využívají návštěv v jiných školských zařízeních obdobného typu, zejména pak ve školách s programem respektující principy M.Montessori.

 

Dle zásad pedagogiky M. Montessori vyžadujeme ve třídě s Montessori programem tyto osobnostní a pedagogické předpoklady učitele:

 • Znalost základních principů pedagogiky Marie Montessori a možností jejich uskutečnění,
 • znalost základních postupů při činnostech s Montessori hračkami,
 • kreativitu při tvorbě nových, doplňujících Montessori materiálů,
 • umění být v roli pozorovatelů a pomocníků,
 • být dětem k dispozici, pokud potřebují radu či pomoc, svou pomoc nevnucovat ani nevylepšovat něco z práce dítěte, pokud o to samo nepožádá,
 • umět pracovat s chybou i pochvalou podle zásad a principů Montessori pedagogiky,
 • dokázat akceptovat dítě takové jaké je s ohledem na jeho individualitu,
 • schopnost týmové spolupráce, ochota poradit mladším, méně zkušeným kolegům v realizaci Montessori pedagogiky,
 • být připraven k celoživotnímu vzdělávání a práci na sobě.

ŠVP PV, které pedagogové zpracovali společně, je v souladu s požadavky RVP PV. Pedagogové pravidelně sledují průběh vzdělávání a hodnotí podmínky i výsledky (evaluace tematických celků – vždy po skončení, evaluace školního roku – jednou za rok, autoevaluace učitelky MŠ – 2x za rok, diagnostik dítěte průběžně celý rok). Pedagogové analyzují věkové a individuální potřeby dětí, zajišťují profesionální péči o dítě, jejich výchovu i vzdělání. Využívají oborových metodik a uplatňují didaktické prvky odpovídající věku a individualitám dítěte. Pedagogové dostatečně stimulují a podporují rozvoj jazyka a řeči dětí. Specializované služby jsou zajišťovány s příslušnými odborníky.

 

Spoluúčast rodičů

Spolupráce mateřské školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Jsou povzbuzováni k zapojení se do školních i mimoškolních akcí i do jejich příprav. Po domluvě s pedagogem mají možnost účastnit se denního programu, podílet se na tvorbě projektů a vymýšlet další aktivity pro děti. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve školce, o výchovných a vzdělávacích postupech. Každodenně je jim podávána krátká shrnující zpráva o pobytu dítěte ve školce, jeho úspěších či potížích, které je třeba řešit.

 

Organizace vzdělávání

Mateřská škola Střílky je dvoutřídní. Kapacita MŠ je 55 dětí. Tento stav není momentálně naplněn. Provozní doba je nově od 6:30 do 16:30 hodin. Prostory mateřské školy se nacházejí v křídle budovy základní školy.  Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Místnost pro vzdělávání podle Montessori principů je rozčleněna podle jednotlivých Montessori oblastí. Je zde část s pomůckami z praktického života, kosmické výchovy, jazyka, matematiky, výtvarných činností a nachází se zde i odpočinkový kout s knihami. Veškerý materiál je uložen v dobře přístupných otevřených policových skříňkách. Stoly, na kterých děti pracují, hrají si či tvoří, jsou různě velké a nabízejí možnost kooperace ve skupinkách, dvojicích nebo pracovat u malého stolečku sám. K dispozici je také množství koberečků ke hře na zemi. V budoucnu bude ve třídě namontována dětská kuchyňská linka s tekoucí vodou, která bude sloužit nácviku praktického života v kuchyni. O děti pečuje 5 učitelek a 1 uklízečka, která zároveň vydává obědy.

Přijímání dětí

Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitřní směrnici školy, termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Naše cesta za poznáním aneb na procházce prima světem ”

Vzdělávací program je zpracován do tematicky integrovaných bloků. Tato obecná témata jsou totožná pro obě třídy mateřské školy.

Celkové téma:

„Naše cesta za poznáním aneb na procházce prima světem“

Integrované bloky:

 1. Spolu na cestě
 2. Zázraky přírody
 3. Život jako dar
 4. Země je pro každého
 5. Cestování časem

Učivo je uspořádáno do integrovaných bloků. Tento způsob nejlépe vyhovuje psychologickým i didaktickým specifikům vzdělávání dětí předškolního věku.

Struktura roku:

Září – Ve školce hezkého chování

Říjen – Na křídlech tažných ptáků

Listopad – Barevná podzimní paleta

Prosinec – Poklady ukryté pod sněhem

Leden - Úžasné lidské tělo

Únor – Cesta do země nezemě

Březen - A přece se točí

Duben – Něžné jarní vábení

Květen – Po stopách předků

Červen – Tajemství mořských hlubin

Podtémata zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí. Děti získávají potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávají žádoucí hodnoty a získávají samostatné postoje. Témata nám určují směr, podtémata nabízejí činnosti intelektové i praktické, jsou rozpracovány do tematických částí a obsahují konkrétní dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, klíčové kompetence a očekávané výstupy, jež jsou v souladu s RVP PV.

 

Při tvorbě měsíčních plánů si vybíráme vhodné vzdělávací cíle z následujících oblastí. Jejich realizace je možná v průběhu celého pobytu dítěte v mateřské škole.

 1. Spolu na cestě

Cílem podtématu je naučit se vnímat sám sebe jako jedinečnou, neopakovatelnou bytost se svými osobními schopnostmi, vlohami a nadáním, podpora rozvoje vyjadřování vlastních pocitů a názorů, rozšiřování jazykových schopností, rozvoj exekutivních dovedností (pracovní paměť – schopnost ukládat v krátkém časovém sledu informace do paměti; inhibiční kontrola – schopnost ovládat se, soustředit se a zabránit rozptylování; kognitivní flexibilita – schopnost odhalit vlastní chyby, korigovat je a být kreativní), nenásilné vedení dítěte k postupné stále větší nezávislosti, podpora rozvoje morálních a sociálních kvalit, získávání vědomostí především na základě vlastních zkušeností. Podpora vrozené sociální tendence, vrozené schopnosti empatie, spontánního altruistického nadšení, dovednosti vstupovat do pozitivních dialogů a vzájemného porozumění, sbližování dětí různého věku. Adaptační program pro nově příchozí děti, poznávání nového prostředí, kamarádů i dospělých, sbližování dětí, nastavování pravidel pro společné soužití ve třídě apod.

 1. Zázraky přírody

Cílem podtématu je propojení dítěte s jeho okolím a přírodními jevy, seznámení dětí se čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem, ohněm, časovou osou – získání vizuální a lineární představu o čase, rozvíjení pozorného a ohleduplného přístupu k přírodě.

Získání konkrétních a užitečných informací o životě ve vodě, v půdě, v lese i třeba na dědečkově dvorku, seznámení se zvířaty a rostlinami, s tradicemi a řemesly, s bylinkami a včelami, s kameny i s šelmami, pevniny a vodní plochy, mapy atd. Budeme se zabývat ročními obdobími, počasím, ochranou životního prostředí.

 1. Život jako dar

Smysl podtématu je získání povědomí o vlastním těle, jednotlivých částech, smyslech teoreticky, ale hlavně prakticky, názvosloví, pravolevá orientace atd. Seznámení s českými tradicemi, zvyky, pranostikami, tradice a svátky v jiných zemích atd.

 1. Země je pro každého

Cílem podtématu je seznamování se s prostředím, ve kterém dítě žije a pohybuje se, město, vesnice, stát, kontinent, navazování sociálních vztahů s druhými lidmi. Podpora vztahu k umění, správné podchycení vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoc vymanit se ze současného trendu vnímání masové kultury, seznámení s uměleckými díly, propojení s těmi, kdo je vyrobili, hudební skladatelé a jejich skladby, divadlo, tanec, rozvoj fantazie a vlastní tvořivosti atd.

 1. Cestování časem

Cílem podtématu je vzbuzení intenzivního zájmu o vesmír, sluneční soustavu, planety, historie letů na Měsíc, rozlišení minulosti a přítomnosti, vědci a pokusy atd. historie světa v bájích a pohádkách, téma rodiny, narození dítěte a vývojové fáze

 

Integrované bloky ŠVP PV  „ Naše cesta za poznáním aneb na procházce prima světem

Spolu na cestě

Dítě a jeho tělo

Cíl

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj v oblasti schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Vzdělávací nabídka

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh, pohybů těla na místě), míčové hry, turistika
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým užíváním
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • smyslové a psychomotorické hry

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla
 • koordinovat lokomoci a další polohy těla
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (rozlišovat zvuky, tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním, zacházet s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou apod.)
 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě)

Dítě a jeho psychika

Cíl

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Vzdělávací nabídka

 • samostatný slovní projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo zhlédlo
 • přednes, dramatizace, zpěv

Očekávané výstupy

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • porozumět slyšenému (dokázat zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zapamatovat si jej)
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout dramatickou úlohu)
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Cíl

 • rozvoj a zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj tvořivosti
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem

Vzdělávací nabídka

 • záměrné pozorování předmětů a určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků
 • motivovaná manipulace s materiálem (třídění, přiřazování, porovnávání, odhad)
 • experimenty s materiálem
 • smyslové hry, činnosti zamřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti

Očekávané výstupy

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Sebepojetí, city, vůle

Cíl

 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • Získání relativní citové samostatnosti
 • Rozvoj poznatků, schopností, dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Vzdělávací nabídka

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající veselí a pohodu
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte
 • hry na téma přátelství
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé liší, v čem si jsou podobní
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • spontánní hra

Očekávané výstupy

 • osamostatnit se od rodičů, být aktivní i bez jejich opory
 • respektovat pravidla a přijímat povinnosti
 • projevovat co cítím a snažit se ovládat nežádoucí chování

Dítě a ten druhý

Cíl

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhým dítětem i dospělým
 • společné setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte na prostředí mateřské školky

Očekávané výstupy

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití jak doma, tak ve třídě-
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se o hračky, pomůcky, úkoly-
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým

Dítě a společnost

Cíl

 • poznávání pravidel společenského soužití
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

(spolupracovat, spolupodílet se)

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Vzdělávací nabídka

 • spoluvytváření přiměřeného množství
 • jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty

Očekávané výstupy

 • začlenit se do třídy mezi své vrstevníky
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

Dítě a svět

Cíl

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření si pozitivního vztahu k němu
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Vzdělávací nabídka

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
 • praktické užívání hraček, předmětů a pomůcek, se kterými se běžně setkávají

Očekávané výstupy

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • zvládat běžné činnosti a situace, které se v
 • mateřské škole opakují
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

Zázraky přírody

Dítě a jeho tělo

Cíl

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání smyslů

Vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, materiálem, nástroji, náčiním, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují
 • smyslové hry
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě), jiné činnosti (turistika, sezonní činnosti)
 • jednoduché úkony s nástroji, nářadím
 • činnosti v oblasti úpravy prostředí
 • příležitosti a činnosti směřující k vytváření zdravých životních návyků

Očekávané výstupy

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, zrakově tvary předmětů a jejich specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.

Dítě a jeho psychika

Cíl

Jazyk a řeč

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální

Vzdělávací obsah

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění podle skutečnosti i obrazového materiálu)
 • komentování zážitků i aktivit
 • samostatný projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě vidělo, slyšelo
 • prohlížení knih
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků

Očekávané výstupy

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, zrakově tvary předmětů a jejich specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Cíl

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • rozvoj tvořivosti
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů)

Vzdělávací obsah

 • přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • záměrné pozorování předmětů, určování i pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • hry podporující tvořivost
 • činnosti zaměřené na vytváření pojmů a osvojování poznatků (práce s knihou, obrazovým materiálem, hledání odpovědí na otázky)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s proměnami a vývojem přírody

Očekávané výstupy

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy jevů, souvislosti mezi nimi)
 • chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), částečně se orientovat v prostoru a čase
 • nalézat nová řešení

Schopnosti, city, vůle

Cíl

 • poznávání sebe sama (uvědomění si sebe sama)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujícího pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Vzdělávací obsah

 • výlety do okolí, do přírody
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
 • estetické a tvůrčí aktivity

Očekávané výstupy

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vyvíjet úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky
 • zaujímat vlastní názory a postoje
 • odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • zachycovat své prožitky výtvarně, slovně, pomocí pohybové a dramatické improvizace

Dítě a ten druhý

Cíl

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací obsah

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • četba, vyprávění příběhů s etickým obsahem a poučením
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

Očekávané výstupy

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor, přijímat a uzavírat kompromisy
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování

Dítě a společnost

Cíl

 • osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije
 • vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivního vztahu k přírodě a rozvoj dovednosti tyto postoje vyjadřovat
 • rozvoj schopnosti spolupracovat s ostatními lidmi, vnímat a přijímat základní hodnoty v lidské společnosti uznávané

Vzdělávací obsah

 • různorodé společné hry a skupinové aktivity
 • tvůrčí činnosti podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce

Očekávané výstupy

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • utvořit si základní dětskou představu o společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik

Dítě a svět

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • osvojení poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou

Vzdělávací obsah

 • přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (požár, povodeň, nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy)
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (přírodní jevy a děje, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • využívání encyklopedií, obrazového materiálu
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní zahradu a okolí
 • práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
 • kognitivní činnosti (kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, objevování
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

Ekologicky motivované herní aktivity

Očekávané výstupy

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat
 • mít povědomí o širším společenském, přírodním a kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se dítě a ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje zdraví i životní prostředí
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

Život jako dar

Dítě a jeho tělo

Cíl

 • uvědomění si vlastního slova
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech aa jejich kvalitě
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • napodobovat jednoduchá pohyb podle vzoru

Vzdělávací obsah

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • lokomoční pohybové činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • činnosti směrující k ochraně zdraví, vytření zdravých životních návyků
 • činnosti relaxační a odpočinkové

Očekávané výstupy

 • pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, zná základní pojmy užívané ve spojení se zdravím
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • rozvoj komunikativních dovedností

Vzdělávací obsah

 • společné diskuse, rozhovory, individuální i skupinová konverzace podle obrazového materiálu
 • komentování zážitků a aktivit
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • prohlížení knih, encyklopedií

Očekávané výstupy

 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • vést rozhovor, naslouchat druhým
 • formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky

Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

Cíl

 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pozornosti
 • vytváření pozitivního vztahu k učení

Vzdělávací obsah

 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu, vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • námětové hry a činnosti
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování)
 • činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování si poznatků (odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem)
 • činnosti zasvěcující dítě do vztahů souvisejících s běžnými proměnami a vývojem, přibližující dětem přirozené časové posloupnosti dějů

Očekávané výstupy

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska podstatné
 • chápat základní číselné a matematické pojmy

Sebepojetí, city, vůle

Cíl

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Vzdělávací obsah

 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se mezi sebou lidé liší (fyzicky, psychicky, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem), v čem si jsou podobní
 • dramatické činnosti napodobující mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv…)
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v němž může být dítě úspěšné

Očekávané výstupy

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • uvědomovat si své možnosti a limity
 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a dokončit ji
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

Dítě a ten druhý

Cíl

 • rozvíjení kooperativních dovedností
 • seznamování s pravidly chování k druhému
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj tolerance, respektu atd.)

Vzdělávací obsah

 • kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinkách
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)

Očekávané výstupy

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
 • vnímat, co druhý chce a potřebuje, chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu a postiženému

 

Dítě a společnost

Cíl

 • vytváření povědomí o existenci ostatních národností
 • rozvoj schopností žít ve společenství jiných lidí
 • vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat

Vzdělávací obsah

 • přípravy a realizace společných zábav a slavností
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

Očekávané výstupy

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým
 • i dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat bezpečí druhých

 

Dítě a svět

Cíl

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi

Vzdělávací obsah

 • práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, objevování)

Očekávané výstupy

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

Země je pro každého

Dítě a jeho tělo

Cíl

 • rozvoj a užívání smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí

Vzdělávací obsah

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, nástroji, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
 • činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

Očekávané výstupy

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným materiálem např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem atd., zacházet s jednoduchými hudebními

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Cíl

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních) i (neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další
 • formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Vzdělávací obsah

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti
 • komentování zážitků, aktivit
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

Očekávané výstupy

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • učit se zpaměti jednoduché texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Cíl

 • rozvoj a kultivace smyslového vnímání
 • posilování přirozených poznávacích citů

Vzdělávací obsah

 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (výtvarné, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové posloupnosti dějů, událostí

Očekávané výstupy

 • vědomě používat všechny smysly
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

Sebepojetí, city, vůle

Cíl

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, osobní spokojenosti)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Vzdělávací obsah

 • činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
 • návštěvy dětských kulturních akcí

Očekávané výstupy

 • přijímat pozitivní ocenění, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat splnění svých osobních přání, zklidnit se atd.
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek apod.)
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás i setkávání s uměním
 • zachycovat a vyjadřovat své osobní prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací)

 

Dítě a ten druhý

Cíl

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Vzdělávací obsah

 • dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, úcta ke stáří)

Očekávané výstupy

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

Dítě a společnost

Cíl

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytvoření so aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvoj společenského a estetického vkusu

Vzdělávací obsah

 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, kulturní programy apod.)
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné či dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, apod. podněcující tvořivost, nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu činnosti
 • receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými nástroji atd.)
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební, dramatické činnosti, zábavy, účast na kulturních akcích, návštěvy výstav, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

Očekávané výstupy

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin apod.)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální, instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými, hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

Dítě a svět

Cíl

 • seznamování s místem a prostředím, v němž dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • poznávání jiných kultur

Vzdělávací obsah

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních objektů
 • sledování událostí v obci, účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

Očekávané výstupy

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním a kulturním prostředí, jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem nás se mění, vyvíjí, pohybuje, a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole)

 

Cestování časem

Dítě a jeho tělo

Cíl

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Vzdělávací obsah

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti

Očekávané výstupy

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem)
 • ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem)

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Cíl

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • rozvoj komunikativních dovedností

Vzdělávací obsah

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě zhlédlo
 • prohlížení knih

Očekávané výstupy

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vést rozhovor
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, mínění, úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • formulovat otázky, odpovídat
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • projevovat zájem o knihy

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Cíl

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Vzdělávací obsah

 • přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • volné experimenty s materiálem a předměty
 • činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou a obrazovým materiálem apod.)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližujícím dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

Očekávané výstupy

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a vyjádřit to, o čem dítě přemýšlí
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • využívat zkušenosti z učení
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru, částečně se orientovat v čase

Sebepojetí, city a vůle

Cíl

 • rozvoj poznatků, schopností, dovedností umožňující vyjádřit pocity, získané dojmy, prožitky
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání

Vzdělávací obsah

 • výlety do okolí,
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čí se mezi sebou lidé liší (vlastnosti dané zeměpisným místem narození apod.), a v čem si jsou podobní
 • činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

Očekávané výstupy

 • zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • prožívat radost z poznaného
 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • těšit se z hezkých zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním

Dítě a ten druhý

Cíl

 • vytváření prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Vzdělávací obsah

 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

Očekávané výstupy

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá apod.)

Dítě a společnost

Cíl

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Vzdělávací obsah

 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur

Očekávané výstupy

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

Dítě a svět

Cíl

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Vzdělávací obsah

 • pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá a neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, objevování)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů
 • ekologicky motivované herní aktivity

Očekávané výstupy

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností
 • všímat si, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

Evaluace předškolního vzdělávání

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích oblastí, situací a podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř naší mateřské školy. Na základě zjištěných poznatků navrhujeme a provádíme úpravy.

Cílem evaluace je zjistit, zda škola plní své úkoly a funkce podle vzdělávacího programu školy, respektive podle RVP PV. Nejdůležitějším kritériem je to, že se děti cítí ve škole bezpečně a šťastně, že jsou jejich rodiče s fungováním školy spokojeni a že pedagogičtí pracovníci školy mají radost ze své práce.

V zařízeních nebo třídách pracujících podle metody M. Montessori je každodenní pozorování dětí a jejich činností nezbytnou a neoddělitelnou součástí programu. Tato systematická pozorování učitelkám umožňují zjištění aktuálního zájmu jednotlivých dětí a jejich předpokladů pro další rozvoj jejich individuálních schopností a dovedností.

OBLASTI

KRITÉRIA EVALUACE

NÁSTROJE EVALUACE

ČASOVÝ PLÁN

ZODPOVĚDNOST

Formy

Metody

 

 

Naplňování cílů programu

Zjistit soulad cílů ŠVP s výchovně-vzdělávacím procesem

Pozorování ve třídách, rozhovory s dětmi a rodiči

Hospitace ředitelky ve třídách

Nejméně čtyřikrát ročně

Ředitelka

Zjistit soulad ŠVP s měsíčními plány tříd

Analýza třídní dokumentace

Kontrola třídní dokumentace, (měsíční plány, třídní knihy)

Měsíčně

Ředitelka a zástupkyně pro MŠ

Zjistit soulad záměrů ŠVP a dalších projektů

Hodnocení projektu v měsíčním tematickém plánu

Kontrola po skončení témata

Měsíčně

Ředitelka, zástupkyně MŠ a pedagogický sbor

 

 

 

 

Kvalita podmínek vzdělávání

Zhodnocení materiálních pomůcek

 Inventura pomůcek a materiálů, objednávka

Rozhovory s učitelkami

Vyhotovení inventáře a návrh objednávky na další školní rok

Průběžně do konce dubna

Pedagogický sbor, ředitelka ve spolupráci se zřizovatelkou

Zhodnocení organizačních podmínek

Hodnocení podmínek

Zpětná vazba na pedagogicko-provozních poradách

Měsíčně

Ředitelka

Zhodnocení personálních podmínek

Hodnocení podmínek

Rozhovory se zaměstnanci

Pololetně

Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem

 

 

Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

Uplatňování principů M. Montessori

Pozorování ve třídách, spolupráce s odborníky

 

Dle potřeby

Ředitelka a pedagogický sbor

Složení třídy, vývojové fáze dětí

Zpráva, monitorování kritérií hodnocení

Pozorování, rozhovor, diagnostika

Začátkem školního roku a dle potřeby

Pedagogický sbor

Kvalita komunikace učitelek s dětmi a rodiči

Zpětná vazba od rodičů a dětí

Rozhovory s rodiči a dětmi

Průběžně a během schůzek s rodiči

Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem

Práce pedagogů

Hodnocení učitelů

Kritéria hodnocení učitelů

Hospitace, rozhovor

Pololetně

Ředitelka

Sebereflexe

Formulář

Analýza vyplněného formuláře, rozhovor

Ročně

Učitelky, ředitelka

Výsledky vzdělávání

Vývoj jednotlivých dětí v oblastech vzdělávání

Portfolia dětí, hodnocení učitelek

Pozorování, výsledky činností

Průběžně

Učitelka

Zhodnocení výsledků vzdělávacího procesu

Zpětná vazba od rodičů, učitelek

Pozorování, rozhovory

Průběžně

Ředitelka

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.