Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Vnitřní řád školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Střílky

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vypracovala: Mgr. Petra Tkáčová, vychovatelka

Schválila: Mgr. Martina Raiserová, ředitelka školy

Č.j.: ZSST-335F-2022

Nabývá platnosti dne: 1.9.2022

Nabývá účinnosti dne: 1.9.2022

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny. Školní družina a školní klub se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 • Provozní doba je určena od 6.30 do 7.30 a od 11.25 do 16.45 hodin ve dnech školní docházky. 
 • Do odpoledního provozu ŠD jsou děti předávány vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající sdělí počet žáků a oznámí důvod nepřítomných. Je-li vyučování ukončeno dříve, vychovatelky nastupují do svého oddělení hned po skončení výuky a přebírají si děti od učitele. 
 • Pobyt v ŠD zabezpečuje dětem odpočinek po vyučování, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti ve výtvarné, pracovní, hudební, dopravní, přírodovědné a sportovní činnosti. 
 • Školní družina je umístěna v prostorách suterénu školy. Využíván je také areál školního hřiště a ostatní prostory školy – tělocvična, knihovna, cvičná kuchyňka, výtvarná dílna. 
 • Děti přihlášeny do zájmových kroužků jsou vedoucím kroužku odvedeny a po skončení přivedeny zpět do školní družiny (během těchto aktivit přebírá zodpovědnost za žáka vedoucí této aktivity). 
 • Vychovatelky dbají na bezpečnost a hygienu při všech činnostech ve školní družině. 
 • Rodiče si o svém dítěti mohou pohovořit s vychovatelkou na třídních schůzkách nebo přímo v ŠD. 
 • V době případné nepřítomnosti vychovatelky přebírá oddělení ŠD jiný pověřený ped. pracovník nebo se děti dělí do skupin a přecházejí do jiného oddělení školní družiny. USTANOVENÍ O ÚPLATÁCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 • Školné je stanoveno na 120,- Kč měsíčně. 
 • Úhrada ve dvou splátkách: 600,- Kč na 1. pololetí; 600,- Kč na 2. pololetí.
 • Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: č. ú. 27-5995760237/0100. Do poznámky uveďte celé jméno dítěte a třídu. 
 • V případě uzavření školy např. z epidemiologických důvodů bude poměrná částka vrácena. V případě odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude účtována částka za každý započatý kalendářní měsíc ve školní družině.
 • Úplata za školní družinu pro případ návštěvy ŠD v rozmezí 1 – 2 vyučovací hodiny týdně bude stanovena ředitelkou školy na základě žádosti zákonného zástupce. 
 • V případě neuhrazení úplaty může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 
 • Rodinám v tíživé sociální situaci může ředitelka školy snížit či prominout úplatu za ŠD na základě jejich žádosti.PRÁVA ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - ŽÁCI A ŽÁKYNĚ MAJÍ PRÁVO:

 • na vzdělávání a služby školní družiny,
 • mají právo na informace a poradenskou pomoc týkajících se jejich zájmového vzdělávání,
 • mají právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu,
 • mají právo se vyjadřovat k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí, při čemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 • mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na hodnocení své činnosti, zvát na akce ŠD určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky.POVINNOSTI ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ - ŽÁCI A ŽÁKYNĚ JSOU POVINNI:

 • dodržovat tento řád školní družiny i ustanovení školního řádu,
 • bez vědomí vychovatelky neopouštět prostor školní družiny,
 • řídit se pokyny vychovatelek a ostatních zaměstnanců školy,
 • dbát zásad slušného chování a vyjadřování jak mezi sebou, tak ke všem zaměstnancům školy (jak pedagogickým, tak nepedagogickým zaměstnancům)
 • dbát zásad bezpečnosti a hygieny.
 • jakýkoliv majetek a zařízení školní družiny a školy používat až po domluvě s přítomným pedagogickým pracovníkem,
 • šetrně zacházet a úmyslně nepoškozovat vybavení a majetek školy a školní družiny ani ostatních spolužáků. Veškeré poruchy hlásí neprodleně přítomných pedagogickým pracovníkům.PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ PRÁVO:

 • být informováni o chování žáka v ŠD, o průběhu zájmového vzdělávání a o akcích ŠD či jiných důležitých záležitostech týkajících se ŠD,
 • zúčastňovat se akcí ŠD určených pro ně,
 • podávat ředitelce školy návrhy na zkvalitnění práce ŠD,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí zájmového vzdělávání jejich dětí.POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI:

 • zajistit, aby žák/žákyně docházel řádně do školní družiny v termínech uvedených na přihlášce,
 • dokládat důvody nepřítomnosti, pokud je nesdělili třídním učitelům,
 • informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,
 • vyzvednout bezodkladně žáka/žákyně ze ŠD, pokud je vychovatelka informuje, že žák/žákyně vykazuje známky akutního nebo infekčního onemocnění,
 • na vyzvání se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se ŠD,
 • nahradit hodnotu majetku, který žák/žákyně poškodí či zničí v ŠD.ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Žáci a žákyně jsou při nástupu do ŠD poučeni vhodným způsobem o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Pokud využívají další odborné učebny (tělocvična apod.) jsou poučeni o bezpečnosti v těchto učebnách a seznámeni s jejich řády.
 • Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí ustanovení školního řádu. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • V prostorách školy, školní družiny a na školních či družinových akcích je zakázáno nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky či látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují, dále zbraně či obdobné předměty, které by mohly ohrozit zdraví žáka samotného, spolužáků a dalších osob.
 • Všichni žáci jsou povinni zabránit projevům šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality, či jiných závažných negativních jevů.
 • Pokud žák zaznamená některé z výše uvedeného rizikového chování, vše neprodleně nahlásí přítomným pedagogickým pracovníkům.

 

DOKUMENTACE 

Ve školní družině se vede tato dokumentace: 

 • přihláška do ŠD pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, 
 • přehled výchovně vzdělávací práce, 
 • závěrečná zpráva o činnosti (podklad pro výroční zprávu),
 • záznamy o docházce. 

 

Řád školní družiny byla projednán pedagogickou radou 31. 8. 2022.

Školská rada byla seznámena s tímto řádem 30. 8. 2022.

 

Žáci a žákyně v ŠD jsou s tímto řádem vhodným způsobem seznámeni při nástupu do ŠD, zákonným zástupcům je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy.Ve Střílkách dne 1. 9. 2022
Ředitelka školy: Mgr. Martina Raiserová 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.