Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Školní vzdělávací program školní družiny

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost tento školní vdělávací plán školní družiny. Vzdělávání ve školní družině probíhá podle školního vzdělávacího programu.

Školní vzdělávací program školní družiny Střílky

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2022. 

 

Identifikační údaje
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky
adresa školy a školní družiny: Koryčanská 47, 76804 Střílky
Právní forma: příspěvková organizace (IČO 709 804 89)
Zřizovatel: Obecní úřad Střílky
Telefon zřizovatele: 573 375 012
Ředitelka školy: Mgr. Martina Raiserová
Telefon ředitelna ZŠ: 573 375 087
IZO základní školy: 102 519 714
IZO školní družiny: 118 800 175

Vychovatelky ŠD: Aneta Nezdařilová, DiS., Lenka Kašíková, Mgr. Petra Tkáčová
mobil ŠD: oddělení A: 739 738 860, Oddělení B:  702 107 973
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
webové stránky: www.zsstrilky.cz

instagram školy: zakladni_skola_strilky

facebook školy: Základní škola Střílky

Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. zájmovém vzdělávání v platném znění, školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a Školním vzdělávacím programem ZŠ Zdounky.

 

 Ranní družina je provozována každý den od 6:30 do 7:30 hod.

Odpolední družina je provozována každý den od 11:25 do 16:45, s výjimkou středy, kdy z důvodu delšího vyučování, začátek družiny připadá na 12:15 hod.

Charakteristika školní družiny

Naše školní družina (dále také ,,ŠD’’) má dvě oddělení, oddělení A a B a mottem ŠD je ,,Poznáváme hravou cestou’’.

V průběhu školního roku jsou stanoveny různé volnočasové aktivity ŠD a současně je kladen důraz na prohlubování znalostí žáků jednotlivých tříd, který se opírá o roční plán naší ZŠ.

 

Materiální podmínky

ŠD má k dispozici dvě kmenové místnosti. V jedné z místností se nachází projektor, který lze využít během řízené činnosti. Dále má ŠD možnost navštěvovat cvičnou kuchyňku, výtvarný ateliér, školní knihovnu a tělocvičnu. Mimo jiné lze využívat obecní knihovnu a víceúčelové hřiště. Díky umístění školy jsou výhodou vycházky po okolí a pobyt v přírodě. Elektronická evidence docházky účastníků ŠD v edookitu je také jedním z přínosů. Zastaralé, neadekvátní vybavení a vybavení, které není v souladu s bezpečností žáka, je pravidelně obměňováno, obnovováno a doplňováno.

 

Účastníci školní družiny

K docházce do školní družiny se přihlašují žáci prvního stupně základní školy.  Školní družinu mohou navštěvovat i žáci druhého stupně, v případě delšího čekání na spoje. Ke vzdělávání ve školní družině jsou přijímáni také žáci se SVP i žáci mimořádně nadaní.

 

Cíle vzdělávání

cílem ŠD je zajištění volnočasových aktivit, dostatečná relaxace a prohlubování vzájemných vztahů mezi žáky/žákyněmi.

Dále dbáme také na podporu jejich tvořivého a logického myšlení, rozvoj jejich nadání, zájmů a respektu k ostatním. 

ŠD se zaměřuje na propojování formálního a neformálního vzdělávání a také na pozitivní vztah k přírodě a kultuře kolem nás. Dbáme na prezentaci družinové práce na veřejnosti při různých kulturních akcích v obci.

 

Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině

 

U žáků:

 • podporujeme samostatné rozhodování 
 • rozvíjíme smysl pro odpovědnost
 • posilujeme vzájemnou komunikaci
 • klademe důraz na environmentální výchovu a kladný vztah k přírodě
 • dbáme na aktivní využívání volného času
 • upevňujeme tělesnou zdatnost 
 • předcházíme vzniku sociálně patologických jevů
 • upevňujeme hygienické návyky
 • podporujeme dodržování pravidel společenského chování a morální zásady života ve společnosti 
 • rozvíjíme vrstevnické učení, spolupráci a vzájemný respekt

Žákům:

 • vytváříme bezpečné a všestranně podnětné prostředí
 • připravujeme pestrý výchovně vzdělávací program, propojuje a dále prohlubuje znalosti získané během výuky

 

Formy vzdělávání

Pravidelně výchovné zájmové činnosti ŠD
(převážně řízené činnosti)

 • zájmové čtení (ŠD využívá obecní knihovnu, školní knihovnu, knihovnu ŠD)
 • výtvarná a tvořivá činnost (výtvarný a rukodělný atelier, cvičnou kuchyňku)
 • hudební činnost (nadstandardní hudební vybavení)
 • dramatická činnost
 • odpočinková a relaxační činnost (relaxační a hrací zóny v ŠD)
 • společenské hry (deskové hry, hlavolamy, karty, aj.)
 • sportovní činnost (pingpongový stůl, víceúčelové hřiště, tělocvična, venkovní sportovní hřiště, častý pobyt v přírodě)

Spontánní činnosti ŠD

Ne všechny činnosti ve ŠD jsou nutně řízené. Spontánní činnosti u žáků/žákyň rozvíjí samostatný projev a jejich rozhodování. Individuální práce se žáky/žákyněmi je provozována v rámci časových možností.

 

Podmínky přijímání, ukončování a průběhu vzdělávání

Přijímání

 • žáci/žákyně jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky
 • o přijetí žáka/žákyně do ŠD rozhoduje ředitelka školy s přihlédnutím ke stanoveným kritériím
 • zařazení žáka/žákyně do ŠD probíhá na základě vyplnění všech náležitostí v přihlášce zákonným zástupcem
 • přihlášku v papírové formě obdrží zákonní zástupci a je také zveřejněna na webu školy
 • poplatek za ŠD je vybírán vždy na začátku pololetí, pokud tomu není jinak - ve vyjímečných případech se o platbě jedná s ředitelkou školy
 • počet přijatých žáků/žákyň je dán kapacitou ŠD. Při rozhodování o přijetí se postupuje podle kritérií pro přijetí žáka/žákyně do ŠD

 

Docházka je ukončena k poslednímu dni školního roku. Na nový školní rok je nutné žáka/žákyni opět přihlásit.

 

Dřívější odchod

Žák/žákyně neopouští ŠD jinak, než má uvedeno na přihlášce podepsané zákonným zástupcem. V případě, že se jedná o výjimečnou situaci, má ŠD k dispozici formulář, který je ke stažení na webu školy, popřípadě k vyzvednutí u vychovatelky ŠD nebo na nástěnce ŠD. Formulář podepsaný zákonným zástupcem žák/žákyně předloží vychovatelce v den mimořádného odchodu. 

 

Odhlašování

 • Odhlášení žáka/žákyně ze ŠD se provádí písemnou formou.
 • Odhlašovací formulář je k dispozici u vychovatelky ŠD nebo ke stažení na webových stránkách školy.
 • V kompetenci ředitelky ZŠ Střílky je vyloučení žáka/žákyně pro neplnění povinností či hrubé porušení vnitřního řádu ŠD. Důvodem vyloučení může být například: soustavné porušování kázně a pořádku v ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků/žákyň.

 

 

Délka a časový plán vzdělávání

Docházka účastníka je umožněna žákům od 1. do 5. ročníku a logickým časovým úsekem je školní rok. Činnosti ve školní družině se řídí ročním plánem, který je průběžně aktualizován a doplňován a navazuje také na roční plány ZŠ. Vybrané aktivity přizpůsobujeme individuálním potřebám a požadavkům žáků/žákyň.

Plán činností ŠD je rozdělen do tematických celků s flexibilní časovou dotací. 

 

 

Obsah vzdělávání

Aktivity a činnosti připravované pro žáky/žákyně ve ŠD navazují na vzdělávací oblasti ŠVP pro základní vzdělávání - Škola pro děti.

 

Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠD vytváří příjemné a podněcující prostředí pro rozvoj žáka/žákyně a zaměřuje se na jeho/její individualitu. Respektuje sociální znevýhodnění a hledá způsoby, jakými znevýhodněného žáka/žákyni zapojit do společných aktivit. Rozmanitou nabídkou aktivit podporuje také nadané žáky/žákyně.

 

Podmínky personální:

Činnosti jsou organizovány převážně kvalifikovanými vychovateli. Počet vychovatelek odpovídá počtu oddělení v daném školním roce. Vychovatelky ŠD splňují vzdělání pedagogického směru a nadále se vzdělávají v daném oboru.

Podmínky ekonomické:

ŠD je poskytována za úplatu, jejíž výši určuje ředitel/ka školy. Část z těchto prostředků je využita pro nákup vybavení a obnovu interiéru ŠD. Provoz a vybavení ŠD materiálem hradí zřizovatel. Finanční náklady a kulturní a jiné akce hradí zákonní zástupci žáka/žákyně.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 • prostory a vybavení ŠD jsou v souladu s hygienickými předpisy a bezpečnostními normami
 • ŠD je při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků/žákyň a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj 
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků/žákyň a vede je ke správné osobní hygieně
 • ŠD pravidelné poučuje účastníky zájmového vzdělávání o zásadách bezpečného chování ve ŠD, ale i mimo ni
 • ŠD poskytuje žákům/žákyním a jejich zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků/žákyň při činnostech metodicky správným a plánovitým výběrem činností
 • ŠD je vybavena lékárničkou, která je v průběhu školního roku pravidelně kontrolována a doplňována
 • ŠD se soustřeďuje na dodržování pravidel a pokynů vychovatelky, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu ZŠ a MŠ Střílky

 

Evaluace činnosti ve školní družině

Vychovatelky ŠD průběžně provádí měsíční evaluaci činnosti ŠD, na základě zpětné vazby žáků/žákyň. Zjišťována je celková spokojenost pobytu žáka/žákyně ve ŠD, míra naplnění volnočasových aktivit a materiálního zabezpečení. Průběžné poznatky o účastnících sdělují vychovatelky také zákonným zástupcům účastníka při osobních setkáních ve školní družině.

Celkový souhrn činnosti je součástí Závěrečné zprávy o činnosti ŠD. 

 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.